Terms and conditions

— Everything transparant because we care being on the same page with you

ALGEMENE VOORWAARDEN VERSIE 20201001

 

 

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd: de “Algemene Voorwaarden”) worden gehanteerd door:

 

BV POPEYE
Cuylitsstraat 73
2018 Antwerpen
BTW BE0806.945.671
hello@popeye.cloud
+32 3 290 04 04

 

Hierna genoemd: “POPEYE

 

De diensten van POPEYE bestaan zowel uit de hosting van websites (incl. webshops), het registreren van domeinnamen, het hosten van mailbox en het aanbieden van een framework (Plugins en Extensions) ter opbouw van websites (divisie ‘Popeye’) als uit de creatie van websites (divisie ‘Studio Calypso’) (hierna genoemd: de “Diensten”). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die u (hierna genoemd: de “Klant”) sluit met POPEYE in het kader van deze Diensten (hierna genoemd: de “Overeenkomst”).

De Overeenkomst komt tot stand vanaf de online bestelling van Diensten door de Klant via de website van POPEYE (hierna genoemd: de “Bestelling”). Door de Bestelling gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment eenzijdig gewijzigd worden door POPEYE. De Algemene Voorwaarden van kracht op het moment van de Bestelling blijven echter van toepassing op de Overeenkomst van de Klant.

Op de Overeenkomst zijn enkel de Algemene Voorwaarden van POPEYE van toepassing. De algemene voorwaarden eventueel gehanteerd door de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

ART 1.  BETALING

Ter betaling van de prijs voor de Bestelling, bezorgt POPEYE één of meerdere facturen aan de Klant, tenzij uitdrukkelijk tussen POPEYE en de Klant een andere betalingswijze werd overeengekomen.

De Klant betaalt de factuur steeds uiterlijk binnen de vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum en dit volgens de betalingsgegevens daarin vermeld.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling binnen de betalingstermijn is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% (één procent) per maand.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling binnen de betalingstermijn is bovendien van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% (tien procent) op het totale factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR.

Gedeeltelijke betalingen worden eerst aangewend ter delging van de intresten, schadevergoeding en kosten alvorens deze van de openstaande hoofdsommen worden afgetrokken.

 

 

ART 2.  WIJZIGING

Indien POPEYE ter uitvoering van de Overeenkomst diensten en/of goederen van derde partijen dient aan te kopen, behoudt POPEYE zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de Overeenkomst in dit verband als gevolg van de door deze derde partijen gestelde eisen en/of door wijzigingen in hun voorwaarden (o.a. wat betreft tariefverhogingen en annulaties). Dit geeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te beëindigen.

 

 

ART 3.  ILLEGAAL KOPIËREN EN INSTALLEREN VAN POPEYE SOFTWARE 

Het illegaal kopiëren en installeren van POPEYE™ software, plugins en licenties op externe servers is een inbreuk op de wet ter bescherming van de auteursrechten en bij wet verboden. Het illegaal kopiëren en installeren van door POPEYE aangekochte software, plugins en licenties op externe servers is een inbreuk op de wet ter bescherming van de auteursrechten en bij wet verboden.  Naast een geldboete van maximaal € 87.000,- kan de rechter een gevangenisstraf opleggen van ten hoogste vier jaar.  Strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld na aangifte van de auteursrechtinbreuk.  Om het illegaal kopiëren en installeren van Popeye software tegen te gaan kan er geen FTP toegang en geen toegang tot de Wordpress plugin management pagina’s gegeven worden.

 

ART 4.  OPZEG EN ONTBINDING

Iedere Overeenkomst die betrekking heeft op de hosting door POPEYE van de website(s) van de Klant is een overeenkomst van onbepaalde duur. Deze Overeenkomst is zowel door POPEYE als door de Klant te allen tijde opzegbaar mits inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

POPEYE kan de Overeenkomst onmiddellijk zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, zonder tussenkomst van de rechter en zonder enige vorm van schadeloosstelling verschuldigd te zijn, beëindigen bij aangetekend schrijven aan het adres van de Klant in geval van niet-nakoming van de verbintenis(sen) voortvloeiende uit de Overeenkomst in hoofde van de Klant of in geval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie van de Klant.

In geval van ontbinding zoals voorzien in artikel 11 van de Overeenkomst is de Klant bovendien een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan een vergoeding verschuldigd voor de periode van de laatste drie maanden vóór beëindiging, onverminderd het recht van POPEYE om haar werkelijke schade te bewijzen.  De abonnementen voor mailboxen, domeinnamen, hostings, plugins, e-mail marketing, crm, sales tools en andere producten die we jaarlijks voorafbetalen bij onze leveranciers zijn enkel jaarlijks opzegbaar.

 

 

ART 5.  INFORMATIE VAN DE KLANT

Indien POPEYE ter uitvoering van de Overeenkomst bepaalde informatie nodig heeft van de Klant, zal de Klant deze informatie gratis, tijdig en in gebruikelijk formaat aan POPEYE overmaken op haar eerste verzoek, bij gebreke waarvan POPEYE mogelijks haar verbintenis(sen) uit de Overeenkomst (tijdelijk) niet kan nakomen, zonder dat dit de Klant enig recht geeft op schadevergoeding.

De Klant dient te beschikken over de nodige copyrights, licenties en/of andere vereiste toestemmingen met betrekking tot de aan te leveren informatie.

POPEYE behandelt de bedrijfs-, commerciële, financiële en/of technische informatie die bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt meegedeeld door de Klant steeds als confidentieel en onthult deze informatie niet aan derden, behoudens schriftelijk akkoord door de Klant. Deze verplichting tot confidentialiteit geldt niet voor informatie die op het ogenblik van het mededelen door de Klant aan POPEYE reeds in het bezit is van POPEYE, die al publiekelijk beschikbaar is of publiekelijk beschikbaar gemaakt wordt door de Klant of die rechtsgeldig is verkregen door een derde die het recht heeft deze informatie te onthullen.

 

 

ART 6.  SOFTWARELICENTIES

De Klant dient te beschikken over de nodige softwarelicenties voor de geïnstalleerde software op de verschillende toestellen binnen zijn/haar bedrijf.

 

 

ART 7.  AUTEURSRECHTEN

Alles wat POPEYE creëert en/of ontwikkelt in het kader van de Bestelling van de Klant blijft eigendom van POPEYE. POPEYE beschikt aldus over het auteursrecht. De Klant verwerft door de Overeenkomst slechts een gebruiksrecht. De Klant krijgt aldus louter het recht om het gecreëerde en/of ontwikkelde materiaal door POPEYE te gebruiken binnen het kader waarvoor het materiaal werd Besteld. De Klant krijgt geen verkooprecht, noch toegang tot de bronbestanden. POPEYE behoudt zich het recht voor het materiaal gecreëerd en/of ontwikkeld in het kader van de Overeenkomst met de Klant te gebruiken voor andere doeleinden dan de Overeenkomst met de Klant, in zoverre hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Klant wordt vrijgegeven.

De Klant dient zich ervan te vergewissen dat POPEYE gebruik mag maken van door de Klant bezorgd materiaal (afbeeldingen, slogans, merknamen, muziek, video’s etc.) in het kader van de uitvoering door POPEYE van haar Diensten en dat dit gebruik niet verboden is onder auteursrechtelijke bescherming.

 

 

ART 8.  SERVERMIGRATIE

Om op een kostenefficiënte manier websites te kunnen ontwikkelen, werkt POPEYE met de bouwstenen van het POPEYE framework waarvan Wordpress de basis vormt. Een actief POPEYE hosting abonnement is hiervoor vereist. De POPEYE programmeercode, Plugins, Extensions, en bijhorende (bulk)licenties die gebruikt worden, zijn inbegrepen in de prijs van de hosting, en kunnen niet worden overgedragen aan derde partijen.

 

 

ART 9.  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Onverminderd afwijkende dwingende wetgeving en behalve in geval van bedrog, opzet of grove fout in hoofde van POPEYE, is POPEYE niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt in de niet-naleving van de eigen verbintenissen voortvloeiende uit de Overeenkomst, tenzij dit, behoudens overmacht, zou leiden tot een uitholling van deze overeenkomst.

POPEYE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schending(en) langs de zijde van de Klant van de artikelen 16, 18 en/of 20 van de Algemene Voorwaarden. De Klant draagt hiervoor volledige verantwoordelijkheid en zal POPEYE dan ook integraal vrijwaren ten aanzien van alle aanspraken van derden in dit verband.

De Klant zal POPEYE bovendien integraal vrijwaren ten aanzien van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een onrechtmatig en/of onzorgvuldig gebruik door de Klant van de door POPEYE geleverde Diensten.

Indien POPEYE haar eigen verbintenis(sen) tijdelijk of definitief niet (behoorlijk) kan nakomen vanwege een vreemde oorzaak en/of overmacht, dan heeft dit tot gevolg dat POPEYE respectievelijk tijdelijk of definitief bevrijd is van deze eigen verbintenis(sen) en dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade veroorzaakt door deze niet-nakoming.

Het risico van de vreemde oorzaak en/of de overmacht ligt steeds bij de Klant, waardoor de Klant niet bevrijd is van zijn/haar eigen verbintenis(sen) in het geval POPEYE zich beroept op een vreemde oorzaak en/of overmacht.

De begrippen ‘vreemde oorzaak’ en ‘overmacht’ worden uitgelegd in overeenstemming met de heersende gemeenrechtelijke toepassingsvoorwaarden.

De Klant dient alle klachten met betrekking tot de Overeenkomst (waaronder begrepen de facturen van POPEYE) binnen de 5 (vijf) kalenderdagen nadat de Klant kennis kreeg of redelijkerwijze kennis had moeten krijgen van de feiten waarop de klacht gebaseerd is schriftelijk of per e-mail te richten aan POPEYE op straffe van verval van iedere aanspraak tot schadevergoeding inzake deze feiten.

 

 

ART 10.  LEVERINGS- EN UITVOERINGSTERMIJNEN

De door POPEYE opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen POPEYE in geen geval binden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

 

ART 11.  OPSTARTKOST

Indien de Klant de Overeenkomst met POPEYE beëindigt binnen een termijn van 36  (zesendertig) maanden, is de Klant bijkomend aan POPEYE een opstartkost verschuldigd van 275,00 EUR (jaarlijks te indexeren aan de gezondheidsindex, met als basisindex januari 2020).

 

 

ART 12.  GELDIGHEID

Deze Overeenkomst maakt een volledige overeenkomst uit tussen POPEYE en de Klant met betrekking tot datgene wat geregeld wordt in de Overeenkomst en vervangt aldus alle andere overeenkomsten en afspraken tussen de Klant en POPEYE hieromtrent, indien voorhanden.

De ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van eender welke bepaling of eender welk beding van de Algemene Voorwaarden zal niet leiden tot de ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van respectievelijk het betreffende beding of deze Algemene Voorwaarden in zijn/hun geheel. Indien de geldigheid of de afdwingbaarheid van een bepaling of een beding van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komt, of ernstig wordt bedreigd, zal de betreffende bepaling of het betreffende beding zo worden uitgelegd of vervangen dat de bepaling of het beding op wettige wijze van kracht kan blijven, onder de voorwaarde dat op die manier de bepaling of het beding substantieel dezelfde effecten blijft hebben voor zowel POPEYE als de Klant en dat op die manier de bepaling of het beding de oorzaak of het evenwicht van de Overeenkomst niet teniet doet.

 

 

ART 13.  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Op de rechtsverhouding tussen POPEYE en de Klant is het Belgische recht van toepassing.

POPEYE en de Klant zullen zich inspannen om elke betwisting minnelijk te regelen. Elke poging tot minnelijke schikking zal geacht worden te hebben gefaald, van zodra één van de partijen de andere hiervan schriftelijk in kennis stelt. In geval geen minnelijke schikking kan worden bereikt, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd voor elk geschil voortvloeiende uit de Overeenkomst, de Bestelling en de Algemene Voorwaarden.

***

Tips 'n tricks

Print this page as PDF so you have a copy for your administration